Gebruiksvoorwaarden Gegevensbescherming Privacy* Trekkings.be is een onafhankelijke, niet-commerciŽle privé-website met persoonlijke, subjectieve wandelverslagen en ter promotie van langeafstandspaden en langefstandswandelen in de Benelux en elders. We verkopen geen wandelreizen of andere afgeleide producten.
* Om de onderhoudskosten van oa (betaalde) hosting te drukken zijn er sponsorlinks opgenomen op deze site. We zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de sponsortekst en redactioneel staat Trekkings.be inhoudelijk volledig los van deze sponsorlinks die door Google Inc. worden geplaatst.
* We respecteren uw privacy. Tracking-cookies om gegevens te verzamelen worden enkel gebruikt met uw uitdrukkkelijke instemming. Statistieken en functionele cookies van en voor surfgedrag worden verzameld via Google Analytics en breken niet in op privacy-issues en hebben enkel tot nut algemene bezoekerscijfers en -trends te genereren om Trekkings.be beter te profileren.
* Trekkings.be wordt dagelijks ongeveer 450 à 650 maal bezocht. Een bezoeker bekijkt gemiddeld 3 pagina's. Sinds de oprichting van Trekkings.be in maart 2004 zijn er meer dan 1,2 miljoen bezoekers langs geweest, er werd sindsdien meer dan 3 miljoen maal een pagina bekeken.
* Trekkings.be is een privé-initiatief los van elke organisatie of commerciële binding. De informatie is gratis ter beschikking voor persoonlijk gebruik. Het publiek verspreiden aan derden van inhoud, graphics of foto's in gedrukte of electronische vorm uit Trekkings.be is toegestaan na voorafgaande schriftelijke instemming van de maker van deze site. Mail eerst als je twijfels hebt ivm met de wens om dingen over te nemen in welke vorm dan ook, om te vermijden dat u mogelijk illegale akties onderneemt. Het gebruik van tekst, graphics, foto's en andere inhoud valt immers onder de wetgeving rond auteursrecht en kan dus onderwerp zijn van een rechtsprocedure. Onrechtmatig gebruik, blokkeren, verhinderen van de toegankelijkheid en niet erkende, geheel of gedeeltelijke weergave van unieke elementen van deze website zijn niet toegestaan.
* Gebruikt materiaal van derden op Trekkings.be heeft bronvermelding en auteursautorisatie (indien van toepassing) tenzij vrij van auteursrecht of niet te achterhalen.
* Inhoudelijke informatie is zorgvuldig samengesteld. Desondanks kan deze informatie onjuist zijn, verouderd of niet meer correct. Hou hier rekening mee. Je bent vrij om zelf fouten, updates, correcties of aanvullingen te signaleren aan de auteur van deze site. Het mailadres vind je hieronder onder 'Contact'.
* De eigenaar van Trekkings.be is niet aansprakelijk of rechtsverantwoordelijk voor de correctheid van de informatie en eventueel daaruit voortvloeiende problemen als gevolg van het gebruik van de informatie.
* Op Trekkings.be wordt ook gelinkt naar ander websites. Deze zijn geplaatst uit goedertrouw, we zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites. Wij zijn ook niet verantwoordelijk voor het plaatsen van links door andere websites naar onze website en de context waarin ze werden geplaatst.

* Trekkings.be is an independent, non-commercial private website in flemish with personal reports about walking trails and serves to promote long distance paths and walks in the Benelux countries and elsewhere. We do not sell walking trips or other derivatives.
* To cover maintenance of (paid) hosting, key sponsor links are included on this site. Tracking cookies to collect data are only used with your express permission. Statistics and functional cookies from and for surfing behavior are collected via Google Analytics and do not interfere with privacy issues and are only useful to generate general visitor figures and trends to better profile Trekkings.be. We are not responsible for the content of this external information. Trekkings.be text and editorial content is completely independent of the sponsor links placed by Google Inc.
* We respect your privacy and do not place tracking cookies to collect data. Third parties however, eg Google Inc. will probably use cookies with your permission. Statistics collected through Google Analytics by Trekkings.be do not break in on privacy issues and are solely to generate trends and visitor numbers in order to increase profiling on Trekkings.be.
* The information is freely available for personal use. Public distribution to third parties of content, graphics or photos in printed or electronic form is permitted after obtaining written permission from the author of this site. Mail first if you have any doubts regarding the issue to use information from this site in whatever form. The use of text, graphics, photos and other content falls under Copyright laws and may therefore be subject to a court procedure.
* Used material from third parties on Trekkings.be mentions source and author authorization (if applicable) unless free from copyright or untraceable.
* Making these tripreports is very time consuming and information has been collected in the best way possible. Given the nature of the reports, some information may quickly become outdated or might no longer be correct. Keep this in mind. You are free to report any errors, updates, corrections or additions to the author of this site. The address can be found below under 'Contact'.
* The owner of Trekkings.be is not responsible for the accuracy of the information and possibly forthcoming problems.
* Trekkings.be also links to other websites. This doesn't mean that these websites are trustworthy, we are not responsible for the content of these sites. We are also not responsible for links to our site from other websites, or for the context and content they are placed in.


Startpagina | Contact

© Luc Selleslagh 2004 - 2024 Trekkings.be